Sürdürebilirlik

Politikalar

Firmamız;

• Yönetimimiz tarafından, çalışanlarımızın da katılımıyla politikaya uyumlu hedefler koymayı, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmayı ve gereken kaynağı sağlamayı,
• Enerji ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri takip ederek gerekliliklerini yerine getirmeyi,
• Tüm paydaşlarla Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,
• Enerjiyi kontrol altında tutacak uygun kaynak ve teknolojileri kullanmayı,
• Tüm süreçlerde enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini yükseltmeyi,
• Doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamayı, yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını arttırmayı,
• Enerji tüketimini azaltmayı, enerji verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirme yapmayı, bunların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmeyi,
• Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler kullanmayı, hizmetlerin satın alınması ve ilgili tasarım çalışmalarının yapılması veya tedarik edilmesini sağlamayı,
• Enerji Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmeyi, dokümante etmeyi, tüm birimlere duyurmayı, gözden geçirmeyi ve güncelliğinin sağlamayı,
• Enerji duyarlılığı konusunda tüm çalışanlarımızın eğitimi yanı sıra tedarikçilerimizin, alt işverenlerin, ziyaretçilerin ve yerel toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunmayı,
• Paydaşlarımız, tedarikçilerimiz, taşeronlarımız ve tüm çalışanlarımızla iş birliği içinde karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeyi,
• Enerji kapsamındaki hedefler ve amaçlara ulaşmak için üst yönetimimiz tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı taahhüt etmektedir.
YEDİKARDEŞ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. yönetim kurulu desteği ve tüm çalışanlarıyla birlikte;
 • Tüm faaliyetlerimizde çevre ile ilgili oluşturulan yasal mevzuat hükümlerine ve idari düzenlemeler ile diğer şartlara uymayı,
 • Çevre ile ilgili tüm uygulanabilir şartları yerine getirerek sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamayı,
 • Çalışanlarımızda çevre bilincini oluşturmak ve bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla çalışanlarımıza eğitim vermeyi,
 • Sürekli daha az enerji ve su tüketimini destekleyici faaliyetler gerçekleştirmeyi,
 • Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde hammadde ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanıp, doğal kaynakların korunmasının sağlamayı,
 • Sektördeki yerimizi dengeli ve sürekli olarak geliştirmek amacıyla ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesini sağlamayı,
 • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve resmi kurumlarla işbirliği yaparak çevre performansımızı arttırmayı,
 • Yasalara uygunluk politikamıza uymayı,
beyan ve taahhüt ederiz.
YEDİKARDEŞ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. olarak,

Tüm değişen ve gelişen durumlarda çevreye, müşteriye, gelecek nesillere aktarım sorumluluğunun bilinci ile global pazarda trendi belirleyen firma olabilmek için hizmetlerimizin kalitesi çalışanlarımızın kalitesiyle başlar. ilk baştaki heyecan ve coşkuyla geleceği hayal eden yıldız oyuncularımızı elimizde tutmak, tutkulu, başarılı, iddialı ve yetenekli gençler için çalışılmak istenilen firma olmak ve yeteneklerinden yaratıcılıklarından faydalanmak; verimliliklerini artırmak, gelişmelerine olanak tanımak, işbirliği ve dayanışmanın yeşerdiği bir çalışma ortamı yaratmak, İnsan kaynağımızın kalite devamlılığı için seçtiğimiz yoldur. Başarı ve çözüm odaklı bir şirket olan YEDİKARDEŞ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. “Sen varsan bizde varız “ insan kaynakları politikasının dayandığı temel ilkeleri aşağıdaki gibidir:
 • Güven duygusu ve aile bilinci oluşturmayı,
 • Bilgi ve beceriyi en üst düzeyde değerlendirmeyi ve geliştirmeyi
 • Her konuda fırsat eşitliğini gözetmeyi,
 • Çalışanlarımızın objektif kriterlerle performanslarınızı değerlendirerek, “adil ücret politikası” uygulamayı,
 • Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamayı,
 • İşveren ve çalışan arasındaki güvenilir, dürüst iş birliğini ve çalışma barışını sağlayan köprü olmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ilke ve sorumlulukları dahilinde güvenli bir çalışma ortamı yaratmak
 • İK yönetiminde açık, şeffaf iletişim ve kişisel kriterlerden uzak eşitlik esaslarına dayanan sistemler kullanmayı,
 • Çalışanlarımızın tüm özlük haklarını korumayı, ve geliştirmeyi,
 • Çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutarak mutlu çalışan profili oluşturmayı,
 • Sürekli iyileşme ve gelişim için çalışanlarına nitelikli ve etkisi ölçülebilir eğitim ve gelişim fırsatları sunmayı,
 • Çalışanların şirket bağlılığını ve motivasyonunu arttırıcı sosyal etkinlikler düzenlemeyi,
 • Her konuda tüm paydaş haklarına saygılı olmayı,
 • Ekibe yeni katılan üyelerin adaptasyon süresini kısaltan faaliyetler yürüterek kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmayı,
beyan ve taahhüt ederiz.
YEDİKARDEŞ TEKSTİL SAN VE TİC. A.Ş. (Yedikardeş Tekstil) olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Yedikardeş Tekstil’in faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, “sağlığını koru, işini koru” sloganı ile anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.
 • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatında yer alan sorumluluk ve yükümlülükleri karşılamayı, Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına uymayı ve gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü almayı, araç, gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
 • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve uygun çözüm metotları bularak kaynağında ortadan kaldırmayı,
 • Acil durumlar karşısında, tüm çalışanlarımızı korumayı ve acil durumlar karşısında daima hazırlıklı olmayı,
 • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek risklerini tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmek adına her türlü tedbirleri almayı ve kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
 • Çalışanların kaygılarını dile getirdiklerinde şiddete maruz kalmayacaklarına ve misilleme ile karşılık verilmeyeceğini ,
 • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
beyan ve taahhüt ederiz.
YEDİKARDEŞ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.’ye ait kabul edilebilir kullanım politikası internet sitemiz olan “www.yedikardes.com.tr” erişim sağlamanız için geçerli olan, bizimle sizin aranızdaki koşul ve şartları belirlemektedir. Bu kabul edilebilir kullanım politikası sitemizin tüm kullanıcıları ve ziyaretçileri için geçerlidir.

Sitemizi kullanmanız, internet sitemizin kullanım şartlarını belirten bu kabul edilebilir kullanım politikasındaki tüm ilkelere uygun davranacağınızı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Yasaklanan Kullanımlar;
İnternet sitemizi yalnızca yasal amaçlarla kullanabilirsiniz.
İnternet sitemizi aşağıdaki amaçlar için kullanamazsınız;
 • Herhangi bir şekilde yürürlükteki yerel, ulusal veya uluslararası bir yasa veya yönetmeliği ihlal eden durumlar.
 • Herhangi bir yasadışı durum veya sahtecilik durumu veya yasadışı ve sahtecilik amacı veya etkisi olan durumlar.
 • Herhangi bir şekilde çocuklara zarar verme veya zarar vermeye teşebbüs amacı taşıyan durumlar.
 • Uygunsuz bir materyali göndermek, bilinçli olarak almak, yüklemek, indirmek, kullanmak veya yeniden kullanmak.
 • Herhangi bir talep edilmeyen veya yetkisiz reklam veya tanıtım materyalini ya da başka herhangi bir formda benzer talebi (istenmeyen e-posta) iletmek veya gönderilmesini sağlamak.
 • Virüs, truva atı, solucan, tuş kaydedici, casus yazılım, reklam destekli yazılım veya diğer zararlı programlar ya da herhangi bir bilgisayar veya donanımın çalışmasını olumsuz etkilemek üzere tasarlanmış benzer bilgisayar kodunu içeren bir veriyi bilinçli olarak iletmek veya böyle bir materyali göndermek veya yüklemek.
İnternet sitemiz ile ilgili olarak aşağıdakileri kuralları kabul edersiniz:

İnternet sitesi kullanım şartlarımızın hükümlerine aykırı şekilde sitemizin herhangi bir kısmının çoğaltılmaması, kopyalanmaması veya tekrar satılmaması. Aşağıdakilere izinsiz erişmeme, dahil olmama, zarar vermeme veya bozmama:
 • İnternet sitemizin herhangi bir kısmı;
 • İnternet sitemizin depolandığı herhangi bir ekipman veya ağ;
 • İnternet sitemizi sağlamada kullanılan herhangi bir yazılım;
 • herhangi bir üçüncü tarafça sahip olunan veya kullanılan herhangi bir ekipman veya ağ veya yazılım.

Durdurma ve Fesih YEDİKARDEŞ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. yönetimi takdirine bağlı olarak, internet sitesini bu kabul edilebilir kullanım politikasına aykırı bir şekilde kullanıp, kullanmayacağınızı belirler. Bu politika ihlal edildiğinde, uygun görülen işlem YEDİKARDEŞ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. yönetimi tarafından uygulanabilir.

Bu kabul edilebilir kullanım politikasına uygun davranmamak, internet sitemizi kullanma izninin temeli olan kullanım şartlarının esastan ihlali sayılacak olup, aşağıdaki önlemlerden herhangi birini veya hepsinin tarafımızca alınmasına neden olabilir:
 • İnternet sitemizi kullanma hakkınızı derhal, geçici veya kalıcı olarak iptal etmek.
 • Tarafınızdan internet sitemizde yayınlanan veya yüklenen tüm gönderi ve materyali derhal, geçici veya kalıcı olarak kaldırmak.
 • Tarafınıza uyarı göndermek.
 • İhlalden kaynaklanan zarar temini olarak tüm maliyetleri geri ödemeniz için yasal işlemlere başvurmak (makul idari ve yasal maliyetleri içerip, bunlarla sınırlı değildir).
 • Tarafınıza karşı daha fazla yasal işlem uygulanması konusunda ilgili makamlara başvuruda bulunmak.
 • Mantık çerçevesinde gerekli olduğunu düşünmemiz halinde, bu bilgileri kanun uygulayıcı kurumlara açıklamak.
YEDİKARDEŞ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. , bu kabul edilebilir kullanım politikasının ihlal edilmesi halinde alınacak önlemler konusunda sorumluluk kabul etmez. Bu önlemler bu politikada açıklananlarla sınırlı olmayıp, mantıklı bir şekilde gerekli görülen başka herhangi bir önleme tarafımızca başvurulabilir.

Kabul Edilebilir Kullanım Politikasında Değişiklikler

YEDİKARDEŞ TEKSTİL SAN. VE TİC. AŞ. , bu kabul edilebilir kullanım politikasını, istediği zaman, bu sayfayı değiştirerek revize edebilir. Siz kullanıcılar için yasal olarak bağlayıcı olacağından, zaman zaman bu sayfayı kontrol ederek yapılan değişikliklerden haberdar olmanız beklenmektedir. İnternet sitemizdeki başka bölümlerde yayınlanan hükümler veya bildirimler bu kabul edilebilir kullanım politikasında bulunan bazı hükümlerin yerine geçebilir.

Kabul Edilebilir Kullanım Politikamızda geçen tüm hükümler ile ilgili olarak yasalara uygunluk politikamıza uyacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.
Bu Gizlilik Beyanı şirketimizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında tüm taraflarla ilgili bilgileri toplama, saklama ve kullanma şeklini açıklar. ŞİRKETİMİZ GİZLİLİK POLİTİKA VE PROSEDÜRÜNÜ DEĞİŞTİREBİLİR, İÇERİSİNE EKLEMELER VE ÇIKARMALAR YAPABİLİR VEYA GÜNCELLEYEBİLİR. Kişisel bilgiler her zaman, bilgilerin alındığı zamanda yürürlükte olan mevzuat ve şirketin Gizlilik Politikaları ve prosedürlerine uygun olarak işlenecektir. Toplanan bilgi türleri, bilgilerin nasıl kullanıldığı ve bilgilerin hangi şartlar altında ifşa edilebileceği konularında tam olarak bilgi sahibi olmanız için gerektiğinde gizlilik politika ve prosedürlerindeki güncellemeler yapılacaktır.

1.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KORUNMASI VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ

“Kişisel veri”, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi anlamına gelir. “Kişisel verilerin işlenmesi”, Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir. “Anonim hâle getirme”, Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini anlamına gelir. Şirketimiz kişisel nitelikteki verileri, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruyarak sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayıp işleyecektir ve bu veriler belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda kullanılacaktır. Şirketimiz kişisel nitelikteki verileri toplarken veya toplamadan önce ve her halükarda kişisel verilerin toplanma amaçları dışında kullanmadan önce veri sahibi ilgili kişiyi bilgilendirmektedir. Şirketimiz işlenen kişisel nitelikteki verilerin doğru olması ve gerektiğinde güncellenmesi için gerekli bütün tedbirleri alacaktır. Şirketimiz, kişisel nitelikteki verileri toplanmış oldukları amaçları bakımından yürürlükteki yasada öngörülenden daha uzun süre olmamak üzere gerekli olandan daha uzun süre muhafaza etmeyecektir. İşbu Politika ’da belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK’nın 7. maddesinin 1. fıkrasına işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 82. Madde ve Türk Ceza Kanunu 138. maddeye göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılmaya devam edilebilir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin değişikliğe veya kazara ya da yasadışı kayıplara veya izinsiz kullanıma, ifşa etmeye ya da erişime karşı korumak amacıyla gerekli teknik ve organizasyonel önlemler alınmaktadır.

2. UYGULAMA KAPSAMI

Şirketimizin yazılımsal ve fiziksel tüm operasyon aşamalarında uygulanan veri toplama ve toplama amaçları doğrultusunda veri işlemelerinin tümünü kapsamaktadır. Çalışanlar “Kişisel Verilerin Gizliliği ve Korunması Beyan Formu” ile formda ve ilgili politika ve prosedürde yer alan tüm koşulları açık rızaları ile anlayıp kabul ettiklerini beyan etmiş olurlar.

3. KİŞİSEL VERİLER NELERDİR?

İhtiyaçlara daha iyi cevap vermek amacıyla, örneğin bir yazışma yapmak, bir talebi işleme koymak vb. için Şirketimiz sizi ilgilendiren kişisel nitelikli verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri kendisine sağlamanızı talep edebilir veya toplayabilir. Bu verilerin işlenmesinde gerekli tüm önlemler alınmıştır. Bu verilere örnek olarak;
 • İletişim bilgileri (örneğin; soyadı, adı, ikametgâh adresi, telefon numarası, e-posta adresi vb.)
 • Kişisel bilgiler (örneğin; doğum tarihi, uyruk, boy, kilo, fotoğraf)
 • Aile fertlerine ilişkin bilgiler (örneğin; adı, doğum tarihi, yaşı, cinsiyeti)
 • Banka hesap numaranız (ödeme gibi banka işlemleri için) gibi örnekler verilebilir.
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler gibi hassas bilgiler şirketimizce kesinlikle kişinin açık rızası olmadan toplanmamaktadır. Ancak sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler kamu sağlığının korunması koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 18 yaşından küçük kişiler hakkında toplanan bilgiler ad, uyruk ve doğum tarihiyle sınırlıdır ve bu bilgiler bize yalnızca bir yetişkinler veya kurumlar tarafından verilebilir. Bu tür verilerin gönderilmesi halinde bilgilerin silinmesi için Veri Sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz.

4.KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIM AMACI

Bazı hizmetler şirketimize kişisel verilerinizi vermenizi gerektirebilir. Kişisel verileri koruma kanununda öngörülen amaçlara uygun olarak ve özellikle;
 • İç ve dış müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi,
 • Yasal belgeleri muhasebe standartlarına uygun bir şekilde oluşturulması ve saklanması,
 • İhtiyaçlarınızı daha iyi karşılamak için ürün ve hizmetlerin uyarlanması,
 • Çalışan ve müşteri ihtiyaçlarına daha verimli hizmet verilmesi için veri tabanı ile ilgili ayrıntıların sağlanması,
 • İstatistik ve raporlamaların gerçekleştirilebilmesi,
 • Tüm müşterileri tercihlerinin bilinmesi ve yönetilmesi,
 • Anket yapmak ve anket ile müşteri yorumlarını analiz edilmesi,
 • Taleplerin, iddiaların ve şikâyetlerin yönetilmesi,
 • Güvenliğin sağlanması ve olası sahtekârlıkların önlenmesi için gerekli sistemlerin uygulaması,
 • Yerel yasalara uyulması (örneğin muhasebe belgelerinin saklanması) amaçlarıyla işliyoruz.


5. ERİŞİM, DÜZELTME, İTİRAZ

Kişisel verileriniz hakkında;
 • Bilgi alabilir
 • Güncelletebilir
 • Düzenletebilir
 • Sildirebilirsiniz.
Kişisel Verileri işlerken, Kişisel Verilerinizin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için makul adımları atıyoruz. Verilerin işlenmesinin makul düzeyde ilgili politika ve prosedürde açıklandığı gibi işle ilgili meşru bir amaçla veya yasalara uygunluk amacıyla gerçekleştirilmemesi halinde, size, Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etme olanağı sunuyoruz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu aşağıda düzenlenen yöntemlerle yazılı olarak iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, KVKK’nın 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında veri sorumlusundan (ŞİRKETİMİZ İRTİBAT EMAİLİ ) ;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • İşlenen kişisel verilerin hangi amaçla aktarıldığı,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin silinmesi, anonimleştirilmesi talebi veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini, kimliğinizi uygun şekilde belirterek talep edilebilirsiniz.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek ŞİRKET İRTİBAT EMAİLİ adresinden bize bilgi veriniz. Taleplerin karşılanması, uymamız gereken geçerli mevzuat ve etik raporlamalar veya belge dosyalama veya saklama yükümlülüklerine tabi olacaktır.

6. GÜVENLİK VE GİZLİLİK

Şirketimiz, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Çevrimiçi topladığımız Kişisel Verilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için, başka önlemlerin yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve parola koruması yoluyla korunan veri ağları kullanıyoruz. Şirketimiz kişisel verileri depolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Ayrıca, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır. Kişisel Verilerin işlenmesi sırasında, bu bilgileri kaybolmaya, suiistimale, yetkisiz erişime, ifşaya, değiştirilmeye veya silinmeye karşı korumak üzere makul olarak tasarlanmış önlemler alıyoruz. Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve “Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na” bildirir. 7. KİŞİSEL VERİLERİNİZ TOPLANMASI HAKKINDA UYGULAMA

8. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, AKTARIMI VE ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN ERİŞİM KOŞULLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; şirketimiz insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. Şirketimiz KVKK’ nın 5. ve 8.maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri veri sahibinin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların bazıları aşağıda belirtilmiştir:
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Şirketimiz ile sahibi arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kişisel verilerinizi, size sunduğumuz hizmetleri ifa edebilmek için şirket içerisinde sadece amacı doğrultusunda ilgili departmanlar ile paylaşabiliriz ve aşağıdakiler dâhil hizmetlerinden yararlandığımız işbirliği içinde olduğumuz taraflarla, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (“hosting” servisleri) ile ayrıca, doğrudan ya da dolaylı olarak yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle şirketimiz içinden yetkili personele verilerinize erişme izni verebilir ve paylaşabiliriz. Yukarıda sayılan bu taraflar kişisel verilerinizi, KVKK’ nın ilgili maddesinde sayılan kişisel verilerin aktarılması ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılması şartlarını sağlamak kaydıyla, aktarımı yapılabilecek ve dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularında saklayabilecektir. Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, Şirket bünyesinde yer alan veri tabanında KVKK’ nın 12.maddesi doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
 • Ticari ortaklar, tedarikçiler pazarlama hizmetleri,
 • Tıbbi hizmetler,
 • Hukuki hizmetler,
 • Eğitim Kurumları vb.
Hizmet sağlayıcılar ve ortaklar: Kişisel verileriniz size hizmet sunmak ve konaklamanızı daha iyi hale getirmek amacıyla aşağıdakiler gibi bir üçüncü tarafa gönderilebilir. Ortaklar, tedarikçiler veya hizmet sağlayıcılar alabilecekleri verilerin gizliliğine ve güvenliğine riayet etmek ve bu verileri sadece kendilerine emanet edilen görevin ihtiyaçlarına göre kullanmak için sözleşmeye tabi tutulmaktadırlar. Dış hizmet sağlayıcılar: BT alt yüklenicileri, bankalar, kredi kartı şirketleri, şirket dışı avukatlar, dağıtımcılar, matbaalar, eğitim kurumları. Ticari ortaklar: Veri sorumlusuna aksini belirtmediğiniz sürece Şirketimiz bazı kişisel bilgilerinizi tercih ettiği ticari ortaklarıyla paylaşarak profilinizi geliştirebilir. Bu durumda, güvenilir bir üçüncü taraf verilerinizi çapraz kontrol edebilir, analiz edebilir ve verilerinize belirli sistemler uygulayabilir. Verilerin bu şekilde işlenmesi ile Şirketimiz ve ayrıcalıklı sözleşme ortakları ilgi alanlarınızı belirleyerek müşteri profilinizi oluşturur ve size kişiselleştirilmiş teklifler gönderir. Yerel makamlar: Kanunlarca gerekli görülmesi halinde veya bir soruşturma kapsamında ve yerel düzenlemelere uygun olarak bilgilerinizi yerel makamlara göndermek zorunda kalabiliriz. Üçüncü kişilerin/kurumların sitelerine doğru bağlantılar(Linkler): Şirketimizin sitesi üçüncü kişilerin/kurumların sitelerine doğru bağlantılar içerebilmektedir. Şirketimiz bu siteleri kontrol etmemektedir ve bu nedenle gizlilik veya içerikleri konusunda bu sitelerin uygulamalarından sorumlu tutulamayacaktır. Bu nedenle, sizi bu siteleri kullanmadan veya bu sitelere kişisel nitelikli veriler vermeden önce, verilerin korunması konusunda bu sitelerin ve ilgili şirketlerin politikaları hakkında bilgi edinmemizi öneririz.

9.VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE KAYIT

Şirketimiz, veri işlemeye başlamadan önce Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilecek süre içinde Veri Sorumluları Sicili ‘ne kayıt olmalıdır. Veri Sorumluları Sicili ’ne kayıt başvurusunda aşağıdaki bilgiler sunulmalıdır:
 • Veri sorumlusu olarak Şirketimizin ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri.
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği.
 • Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar.
 • Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları.
 • Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler.
 • Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler.
 • Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre. Kayıt bildiriminde sunulan bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde, söz konusu değişiklikler derhal Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı’na bildirilir.


10. POLİTİKA VE PROSEDÜRDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Bu doküman KVKK uyarınca şirket çalışanlarını, web sitesi kullanıcılarını, yatırımcıları, müşterileri ve tedarikçileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İlgili tüm taraflar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Şirketimiz işbu politika ve prosedür deki hükümleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. İşbu politika ve prosedür yayın tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. İşbu uygulamalar, ihtiyaç duyuldukça güncellenmektedir. Değişiklikler, yayınlama tarihinden itibaren geçerli olacaktır.